FAWO

Familjehemsguidens matchningstjänst

Användarvilkor

Information om hantering av personuppgifter i FAWO

Famljehemsguiden (Psykosocial Support Famljehemsguiden Fexler Höjer AB)) värnar om din personliga integritet och vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur Famljehemsguiden kommer behandla dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift är i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut.

Lagar och regler som styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och etikprövningslagen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

För vilka ändamål behandlar Famljehemsguiden mina personuppgifter?

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål, som måste vila på så kallade rättsliga grunder. Som generell utgångspunkt krävs ett samtycke från den enskilde för att man ska få behandla personuppgifter. Det finns dock flera undantag från denna utgångspunkt. Personuppgifter får behandlas av Famljehemsguiden utan samtycke om det finns någon annan rättslig grund.

När Famljehemsguiden behandlar dina personuppgifter är den rättsliga grunden oftast det avtal du ha ingått med Famljehemsguiden avseende familjehemsplacering.

Situationer

Situationer då Famljehemsguiden behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:

Vem ansvarar för hanteringen av mina personuppgifter?

Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Famljehemsguiden är ansvarig för sin hantering av personuppgifter

Hur skyddas mina personuppgifter?

Som utgångspunkt ska personuppgifter endast vara åtkomliga för de som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt. Inom vård och omsorg finns det också särskilda bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Kan mina personuppgifter lämnas ut till andra?

Vi lämnar regelbundet ut uppgifter till den kommuns socialtjänst som är vår uppdragsgivare i de olika familjehemsplaceringarna. Vi är ibland även skyldiga enligt lag att lämna ut personuppgifter om dig till andra myndigheter. Exempelvis lämnas uppgifter från vården till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg.

Några personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till privatpersoner eller till juridiska personer som t.ex. aktiebolag.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort (lagringsminimering).

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos Famljehemsguiden har rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till Famljehemsguiden.

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Famljehemsguiden har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Mer information och kontakt

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, är du välkommen att kontakta oss.
Tel: 0156-17025
E-post: info@familjehemsguiden.nu

Laddar